We willen niet alleen de kinderen, maar ons hele team laten floreren. We willen kinderen niet alleen op de arbeidsmarkt en maatschappij voorbereiden, maar ook op het leven zelf!

Leer & Veerkracht

De werkwijze

Kiemkade werkt met de innovatieve, integrale aanpak Leer & Veerkracht van Dr. R.M.P. van Zundert. Gebaseerd op de wetenschap vanuit de positieve psychologie is de mentale veerkracht en het welbevinden een belangrijke pijler onder ons schoolbeleid. Zo is de school een optimale leer- en werkplek. 

Leer & Veerkracht sluit ook goed aan bij de 21st Century Skills, de vaardigheden waarvan uit onderzoek is gebleken dat wij die de kinderen van nu aan moeten leren, zodat zij zich straks gezond, gelukkig en met succes staande kunnen houden in de steeds sneller en complexer wordende maatschappij.

Het Leer & Veerkracht traject

Het Leer & Veerkracht traject is een integraal meerjarentraject wat gebaseerd is op de laatste wetenschappelijke inzichten vanuit de positieve psychologie en de kennis van het brein. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat wanneer je langdurig schoolbreed inzet op het vergroten van de mentale veerkracht en het welbevinden van leerlingen en leerkrachten, je de optimale voorwaarden schept om tot leren te komen. Dit vertaalt zich uiteindelijk in een cultuur waarbinnen het schoolteam, ouders en kinderen met plezier in en om de school zijn en het beste uit zichzelf kunnen halen. We hebben dus invloed op ons eigen gevoel van geluk en verhogen daarmee ook onze prestaties.

Leer & Veerkracht sluit aan bij de kerndoelen die het ministerie van OC&W hieraan gekoppeld heeft:

  • De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
  • De leerlingen leren zich redzaam gedragen in sociaal opzicht.
  • De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen.
  • De leerlingen leren respectvol omgaan met verschillende opvattingen van mensen.

Bron: Stichting Leerplan Ontwikkeling  Nederland (SLO): http://tule.slo.nl.