In bijna elke klas zitten tegenwoordig kinderen die extra zorg en aandacht nodig hebben op uiteenlopende gebieden zoals: taal, woordenschat, lezen, rekenen, gedrag en motoriek. Kinderen die langzamer of juist sneller leren dan hun leeftijdsgenootjes. Kinderen die anders reageren of zaken waarnemen dan u gewend bent van uw eigen kind.

Aandacht voor ieder kind

Hoe doen wij dit?

Wij bieden een ruim pakket aan zorg. We hebben expertise in huis voor kinderen die de Nederlandse taal nog niet spreken tot en met gespecialiseerd onderwijs aan meer- en hoogbegaafde kinderen en alle niveaus die daartussen zitten. Uit de toetsgegevens van het leerlingvolgsysteem van IEP kunnen we de vorderingen van individuele leerlingen en groepen vergelijken met die van het landelijke gemiddelde per leeftijd. Op Kiemkade wordt er een ruim pakket van extra zorg aangeboden.

Tevens hebben we gedragsspecialisten die zich ook vanuit Leer en Veerkracht zodanig inzetten binnen de school, zodat ieder kind hier floreert en de begeleiding krijgt die nodig is.

Zo werken wij

Vanaf 2 tot en met 12 jaar werken we met doorlopende leerlijnen. Er is intensief contact tussen de voorschool, kinderopvang en peuterspeelzaal en het basisschool gedeelte binnen ons kindcentrum. Voorafgaand aan de overstap naar groep 1 is een ‘warme overdracht’. Thema’s en pedagogisch en didactische aanpak van Mamaloe en Kiemkade zijn op elkaar afgestemd.

Spelenderwijs leren staat centraal in de leeftijd van 2 tot 6 jaar. Peuters en kleuters ontwikkelen zich in hun eigen tempo. Spelend leren en ruimte voor een goede sociale en emotionele ontwikkeling zijn daarbij erg belangrijk. Kinderen krijgen hiervoor op Kiemkade alle kansen. Met een goed peuter- en kleuter observatiesysteem kan de leerkracht alle deelfacetten van de ontwikkeling optimaal volgen en vastleggen. We weten zo precies wat een kind nog moet ontwikkelen voordat het klaar is om naar groep 3 te gaan.

Wij hebben aandacht voor

Welbevinden
Een kind komt pas tot leren als het kind goed in zijn/haar vel zit. Dit doen wij vanuit onze Leer & Veerkracht grondhouding.

RT(remedial teaching)
Een kind krijgt extra hulp op een voor haar/hem wat zwakker gebied, maar blijft op het normale groepsniveau werken. Ook maken we in de middenbouw-groepen gebruik van een onderwijsassistent voor extra ondersteuning.

Dyslexie
We werken met een protocol vanuit het Samenwerkingsverband. Kinderen met dyslexie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen. We bieden maatwerk.

Dyscalculie
Bij dyscalculie volgen we de landelijke richtlijnen. We hebben expertise in huis  met onze rekencoördinatoren. Kinderen met dyscalculie mogen gebruik maken van extra faciliteiten tijdens lessen en toetsen.

Tutoring
Tutoring is extra begeleiding gericht op taalondersteuning bij de kleuters. Deze extra begeleiding wordt verzorgd door een onderwijsassistent.

Logopedie
Wij hebben een vaste logopediste van Educto in huis. Zij haalt de kinderen die logopedie nodig hebben zelf op in de klas en brengt ze terug.