Wij willen u informeren over wat u kunt doen als u een klacht heeft over de school of iemand op school. 

Klachtenregeling

Wat kunt u doen?

We gaan ervan uit dat u met een klacht in eerste instantie naar de betrokkene(n) gaat, bijvoorbeeld de leerkracht. Komt u er samen niet uit, dan kunt u bij de directie van de school terecht. Bent u nog niet tevreden, dan kunt u het bevoegd gezag (het bestuur) inlichten. Het bevoegd gezag zal samen met u naar een oplossing zoeken.

Mogelijk maakt het bevoegd gezag hierbij gebruik van de kennis van een externe deskundige (bijv. een jeugdarts bij klachten over de schoolhygiëne). U kunt ook beslissen de klacht bij de landelijke klachtencommissie in te dienen.

Soms is er sprake van ernstige klachten, over een vorm van machtsmisbruik. U kunt daarbij denken aan seksuele intimidatie, discriminatie, agressie, geweld, pesten. Het is belangrijk om deze klachten niet binnen de school zelf af te handelen, maar daarvoor onafhankelijke, externe deskundigen in te schakelen. De klachtenregeling van de VBS voorziet hierin.

Binnen de school kunt u een beroep doen op de interne contactpersoon, buiten de school op de externe vertrouwens- persoon. Wilt u een officiële klacht indienen, dan kan dat bij de onafhankelijke klachtencommissie. Binnen de school is één persoon aangewezen bij wie u terecht kunt met een klacht.

Contactgegevens

Intern vertrouwenspersonen:

Angelique Cleiren & Rick Trommelen
telefoon: 0164 – 236 436

Extern vertrouwenspersoon:

Merlijn Groep
telefoon: 073 532 35 82
website: www.merlijngroep.nl
e-mail: info@merlijngroep.nl

Voor klachtmeldingen over seksuele intimidatie, seksueel misbruik, ernstig psychisch of fysiek geweld:

Meldpunt vertrouwensinspecteurs
telefoon: 0900 – 1113111 (lokaal tarief)

Voor informatie of vragen over onderwijs:

Voor informatie of vragen over onderwijs kunt u terecht bij de Inspectie van het Onderwijs.

info@owins.nl
www.onderwijsinspectie.nl
telefoon: 0800 – 8051 (gratis). 

Klachten, beroepen en geschillen

Voor de afhandeling van klachten, beroepen en geschillen in het bijzonder onderwijs kunt u terecht bij de Stichting GCBO (Geschillen Commissies Bijzonder Onderwijs):

Op de website www.gcbo.nl kunt u terecht voor informatie over de GCBO, de (klachten)procedures, de samenstelling van de commissies, de wet- en regelgeving en de jurisprudentie.

Stichting GCBO
Postbus 82324
2508 EH Den Haag

Tel: 070 – 386 16 97
E-mail: info@gcbo.nl